:: Trutiya Peeth Kirtan Pranalika ::

 


12. Shree Vaman Jayanti (Bhado Sud 11)

Sr. No

Utasav Raag

Note

1.

Janma Panchamrut

Pragate Shree Vaman Avtaar

Dhanashri

2.
Utsav Bhog Aaye
Bali Ke Dware Thade Vaman

Dhanashri

Raja Ek Pandit Pouri Tihari

Dhanashri

Mere Kyo aaye Vipra Vaman

Dhanashri

3.
Rajbhog Darshan

Bali Vaman Hon Jag Pavan Karan

Saarang

s