:: BHAGWAD SEVA::

 

1. Appearance of Shree Prabhu in Saraswat Kalp.

2. Introduction to bhagwad seva

3. Vaishnav Chinhas

4. Utsavs, Mahotsavs, Mahamahotsavs and Manoraths

5. Ashtayaam Seva Prakaar (Nityotsav)

6. Seva Sahitya-Explanation about each and every sahitya used in seva

7. Shrungar Samaj

8. Aarti Bhavana

9. Bhagwad Mandir Bhav Bhavna

10. Shree Dwarkadhish Prabhu's Shrungar Pranali (New)